Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Belgo Express gcv, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Belgo Express gcv.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Belgo Express gcv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Belgo Express gcv. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.
2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
2.3 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Belgo Express gcv de gekochte goederen nog  niet bij de transporteur ter uitvoer van levering heeft bezorgd, en mits betaling van een schadevergoeding van  30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.000 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Belgo Express gcv niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Alle verkopen zijn geacht te zijn gedaan op de maatschappelijke zetel van Belgo Express gcv.

4.3 De levering wordt geacht plaats te vinden op het ogenblik dat de goederen in de lokalen van Belgo Express gcv aan de koper gespecifiëerd wordenen ten laatste op het ogenblik van het afgeven van de goederen door Belgo Express gcv aan de vervoerder, of op het ogenblik dat de goederen de lokalen van Belgo Express verlaten.

4.4 In geval van weigering van levering van het voorwerp van zijn bestelling of in geval van gebrek van levering te wijten aan de koper, zal deze laatste gehouden zijn aan Belgo Express gcv forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van de prijs der bestelde koopwaar te betalen.  Deze schadevergoeding mag echter meer dan 30% bedragen indien de werkelijk geleden schade door Belgo Express gcv meer bedraagt.

Artikel 5. Prijs

5.1 De prijzen van Belgo Express gcv betreffen verpakte goederen, afgenomen in de magazijnen van Belgo Express gcv, transportkosten, programmatiekosten, opstartkosten, taksen en verzekering niet inbegrepen.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Belgo Express gcv contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Belgo Express gcv kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
6.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Belgo Express gcv. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
6.3 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning verstuurd door Belgo Express gcv, is de klant aan Belgo Express gcv een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Belgo Express gcv zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
Artikel 7. Eigendom

7.1 De verkochte koopwaar blijft eigendom van Belgo Express gcv tot en met de integrale betaling vanwege de koper. De koper verbindt er zich toe zich niet van de koopwaar te ontdoen alvorens de integrale betaling. Belgo Express gcv mag ten allen tijde terug in het bezit treden van onbetaalde koopwaar.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Belgo Express gcv geen controle heeft, bevrijden Belgo Express gcv, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 9. Klachten

9.1 Iedere klacht met betrekking tot de verkoop dient per aangetekende brief en gemotiveerd aan Belgo Express gcv te worden gericht, en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden.

Artikel 10. Waarborg en aansprakelijkheid

10.1 Belgo Express gcv waarborgt de verkochte koopwaar en het materiaal tegen iedere constructiefout gedurende een termijn  van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Deze termijn kan echter verminderd worden in geval van en in de mate dat de toegestane waarborg aan Belgo Express gcv door zijn eigen leverancier minder dan één jaar bedraagt.

10.2 Deze waarborg is evenwel beperkt tot de vervanging van de onderdelen die Belgo Express gcv als gebrekkig aanduidt, zonder dat nochtans enige andere verplichting in haar hoofde kan ontstaan.

Belgo Express gcv zal dan ook nooit gehouden zijn tot vergoeding van om het even welke schade, rechtstreeks of  onrechtstreeks, zoals, met name , uitbatingsverliezen, kliënteelverlies, commerciële schade, aantasting van het imago of alle andere financiële schade  geleden door de koper of een derde.

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Belgo Express gcv. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout.